Oglądaszinformacje z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasionówce

Komunikat o realizacji nauczania na odległość

Szanowni Rodzice i Uczniowie

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jasionówce od dnia 25 marca do 10 kwietnia 2020r. nauka będzie prowadzona na odległość.

Kształcenie na odległość w naszej szkole będzie realizowane w formie wykorzystania własnej szkolnej platformy edukacyjnej https://moodle.jasionowka.edu.pl.

Nauczyciele w kontaktach z uczniami mogą także dodatkowo wykorzystywać innego rodzaju narzędzia on-line z zachowaniem standardów i zasad bezpieczeństwa.
Kształcenie na odległość odbywać się będzie według obowiązującego dotychczas tygodniowego planu zajęć. Tematy lekcji i oceny rejestrowane będą w dzienniku elektronicznym i na platformie edukacyjnej.

Ocenianie prac uczniów będzie się odbywać zgodnie ze Statutem Szkoły.

W trakcie realizacji planowych zajęć (dydaktycznych, wychowawczych, zajęć świetlicowych, pracy biblioteki, pomocy psychologiczno-pedagogicznej) nauczyciele będą dostępni dla uczniów na szkolnej platformie edukacyjnej.

Podczas realizacji kształcenia na odległość nauczyciele będą uwzględniać:
a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
b) możliwości psychofizyczne uczniów w podejmowaniu intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
c) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
d) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

Nauczyciele zapewnią każdemu uczniowi lub rodzicowi możliwość konsultacji, których godziny zostaną opublikowane na stronie http://jasionowka.edu.pl/konsultacje.php.

W razie problemów z logowaniem proszę kontaktować się z administratorem admin@jasionowka.edu.pl lub z wychowawcą klasy.

 
Autor: Dariusz Prymas :: Dodano: 2020-03-23 22:16:54