INFORMACJA WÓJTA GMINY JASIONÓWKA W SPRAWIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PRZEDSZKOLA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Na podstawie art. 154 w zw. z art. 131 ust. 4-6, art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XIX/134/17 Rady Gminy Jasionówka z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Jasionówka (Dz.Urz.Woj.Podlaskiego 2017.547) oraz uchwałą Nr XIX/135/17 Rady Gminy Jasionówka z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola prowadzonego przez Gminę Jasionówka (Dz.Urz.Woj.Podlaskiego 2017.548) informuję, co następuje:


I. Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego w Jasionówce
  1. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Jasionówka.
  2. Termin przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego – zgodnie z zamieszczonym w dalszej części informacji harmonogramem.
  3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria (przy czym mają one jednakową wartość):
     1) wielodzietność rodziny kandydata;
     2) niepełnosprawność kandydata;
     3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
     4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
     5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
     6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
     7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone niżej:
     1) kandydat pozostaje na utrzymaniu samotnego rodzica pracującego, prowadzącego gospodarstwo rolne, pozarolniczą działalność gospodarczą lub uczącego się w systemie dziennym - 5 pkt;
     2) kandydat pozostaje na utrzymaniu obojga rodziców pracujących, prowadzących gospodarstwo rolne, pozarolniczą działalność gospodarczą lub uczących się w systemie dziennym - 4 pkt;
     3) kandydat posiadający rodzeństwo podlegające rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu - 3 pkt;
     4) kandydat, którego rodzeństwo już uczęszcza lub ubiega się o przyjęcie do przedszkola – 2 pkt;
     5) kandydat, którego zgłoszony czas pobytu w przedszkolu jest dłuższy niż 5 godz. - 1 pkt. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie powyższych kryteriów są oświadczenia rodzica (rodziców).
  5. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Jasionówka mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z powyższą procedurą, przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne zgodnie z procedurą opisaną powyżej.

II. Rekrutacja do Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Monte Cassino w Jasionówce
  1. Do klasy I szkoły podstawowej przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Jasionówka.
  2. Termin przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego – zgodnie z zamieszczonym w dalszej części informacji harmonogramem.
  3. Kandydaci zamieszkali poza terenem Gminy Jasionówka mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone niżej:
     1) kandydat realizował obowiązkowe przygotowanie przedszkolne na terenie Gminy Jasionówka - 5 pkt;
     2) kandydat pozostaje na utrzymaniu samotnego rodzica pracującego, prowadzącego gospodarstwo rolne, pozarolniczą działalność gospodarczą lub uczącego się w systemie dziennym - 4 pkt;
     3) kandydat pozostaje na utrzymaniu obojga rodziców pracujących, prowadzących gospodarstwo rolne, pozarolniczą działalność gospodarczą lub uczących się w systemie dziennym - 3 pkt;
     4) rodzeństwo kandydata już uczęszcza lub ubiega się o przyjęcie do przedszkola lub szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasionówka - 2 pkt;
     5) przynajmniej jeden z rodziców kandydata pracuje na terenie Gminy Jasionówka - 1 pkt. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie powyższych kryteriów są oświadczenia rodzica (rodziców).

III. Postępowanie uzupełniające
Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole lub szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do dnia 31 maja 2024 r. Do postępowania uzupełniającego powyższe zapisy (dotyczące postępowania rekrutacyjnego) stosuje się odpowiednio.
IV. Harmonogram czynności


Lp. Rodzaj czynności Termin
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Termin postępowania uzupełniającego
1. Składanie deklaracji przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola o kontynuacji wychowania przedszkolnego Od 16 lutego do 08 marca 2024 r. Nie dotyczy
2. Składanie wniosków (wraz z załącznikami) przez rodziców o przyjęcie dzieci do przedszkola /klasy I Od 11 marca do 22 marca 2024 r. Do 29 kwietnia 2024 r.
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, kl. I SP i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu Do 12 kwietnia 2024 r. Do 10 maja 2024 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych Do 18 kwietnia 2024 r. W terminie jednego dnia od ostatniego dnia na rozpatrzenie w postępowaniu rekrutacyjnym odwołania od rozstrzygnięcia komisji
5. Pisemne potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola / szkoły w postaci oświadczenia Do 25 kwietnia 2024 r. W terminie nie krótszym niż 2 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym
6. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych Do 29 kwietnia 2024 r.
do godz. 1500
Nie później niż w terminie 3 dni od ostatniego dnia na potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postępowaniu uzupełniającym
7. Składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia Do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
8. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia Do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
9. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
10. Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniuodmowy przyjęcia Do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Jeżeli koniec terminu określonego w niniejszej informacji przypada na sobotę albo dzień ustawowo wolny od pracy lub inny dzień, w którym nie są prowadzone w przedszkolu / szkole zajęcia, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli nie wskazano inaczej, czynności określone w niniejszej informacji dokonywane są w godzinach pracy szkoły / przedszkola / urzędu gminy.
WÓJT GMINY


/-/ Leszek Zawadzki


Pliki do pobrania


1. Powyższa treść w wersji [pdf]
PRZDEDSZKOLE
2. Deklaracja rodzica o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego [docx]

3. REGULAMIN REKRUTACJI [docx]
4. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W JASIONÓWCE [docx]
5. Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka do Przedszkola Samorządowego w Jasionówce [docx]
SZKOŁA PODSTAWOWA
6. REGULAMIN REKRUTACJI - [doc]
7. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej [docx]