Oglądaszinformacje z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasionówce

„CZUJEMY SIĘ BEZPIECZNIE W SZKOLE W JASIONÓWCE”

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU „BEZPIECZNA+”


Bezpieczna+”, to rządowy program wspomagania organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach, na lata 2015-2018, kładący nacisk na kluczowe elementy związane z bezpieczeństwem uczniów, zarówno na terenie szkoły, jak i poza nią oraz budowanie pozytywnego klimatu szkoły.


Wiosną 2016 roku, Gmina Jasionówka, jako organ prowadzący naszą placówkę, działając w ścisłej współpracy ze Szkołą Podstawową im. Bohaterów Monte Cassino w Jasionówce, przedłożyła Kuratorium Oświaty w Białymstoku, projekt pn. „Czujemy się bezpiecznie w szkole w Jasionówce”, poprawiający bezpieczeństwo uczniów. Spotkał się on z akceptacją komisji konkursowej, co w praktyce oznaczało pozyskanie środków finansowych na realizację zaplanowanych działań, w trzech obszarach:

  • Bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni,

  • Kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły,

  • Tworzenie warunków do prowadzenia przez powiatowe i miejskie jednostki Państwowej Straży Pożarnej praktycznych zajęć z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.


Projekt „Czujemy się bezpiecznie w szkole w Jasionówce”, realizowany był od początku października do końca grudnia 2016 roku, i koordynowany przez dwóch nauczycieli: pedagoga szkolnego, panią Ewę Cieciorko oraz nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa, panią Martę Kamińską.


W trakcie jego realizacji, w celu kształtowania prawidłowych postaw i nawyków spędzania przerw międzylekcyjnych przez uczniów, raz w tygodniu, uczniowie klas gimnazjalnych, pod czujnym okiem swoich wychowawców i autorek projektu, organizowali swoim młodszym kolegom, różnorodne gry i zabawy na holu szkolnym.

Proponowane zajęcia, zarówno ruchowe, jak i rozwijające, uzdolnienia cieszyły się dużą popularnością najmłodszych uczniów szkoły, którzy mieli możliwość spędzenia przerw aktywnie, a równocześnie bezpiecznie tj. pokonując tory przeszkód, grając w kręgle i klasy, bawiąc się w zabawy znane z przedszkola, typu „Chodzi lisek koło drogi”, malując i rysując wspólnie barwne prace plastyczne.

Kreatywność uczniów gimnazjum w organizowaniu młodszym kolegom zabaw była niezwykła. Wykazali się oni odpowiedzialnością, wywiązując się z powierzonych zadań na „szóstkę”. Sami natomiast mieli możliwość nauczenia się pracy w grupie, planowania swoich działań, monitorowania ich przebiegu i cieszenia się z osiągniętych rezultatów.


W ramach realizacji projektu w październiku zaproszony został na spotkanie z uczniami specjalista do spraw BHP, pan Piotr Czarnecki. Podczas zajęć edukacyjnych, w sposób profesjonalny, zapoznał on uczestników z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa oraz przybliżył, dzieciom i młodzieży, zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Tematyka zajęć oraz praktyczny sposób przekazania wiedzy, z wykorzystaniem fantoma, sprawiły, że młodzież z zainteresowaniem i bezpośrednim zaangażowaniem uczestniczyła w spotkaniu. Wiedza i umiejętności jaką wynieśli uczniowie, zapewne będzie procentować w przyszłości.


W miesiącu listopadzie w ramach realizacji kolejnych zaplanowanych zadań, dwukrotnie odwiedziła naszą szkołę, Pani Anna Krawczuk, szkoleniowiec z Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.


Początkowo w celu poprowadzenia szkoleniowej rady pedagogicznej „Wirtualna przemoc, realne ofiary- Jak zapobiegać i reagować na zagrożenia związane z cyberprzemocą?”, podczas której nauczyciele wyposażeni zostali w niezbędną wiedzę na temat niebezpieczeństw związanych z korzystaniem przez uczniów z nowoczesnych środków komunikacji.Kolejne spotkanie z Panią Anną Krawczuk, o tej samej tematyce odbyło się z uczniami w listopadzie. Ich celem było poznanie przez młodzież i dzieci, wielu form cyberprzemocy i jej przejawów, sposobów im przeciwdziałania, nabycie wiedzy odnośnie konsekwencji grożącym sprawcom hejtowania i wiedzy odnośnie tego co należy zrobić, aby nie stać się ofiarą przemocy w Internecie oraz wypracowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.


1 grudnia odbyły się kolejne zajęcia edukacyjne, tym razem mające na celu przybliżenie uczniom wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Temat omówiony został przez strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasionówce i dowódcę zmiany Państwowej Straży Pożarnej w Monkach, Pana Adama Zdanowicza.

Prezes OSP Pan Ryszard Bartnik wprowadził uczniów w temat, następnie Pan Szymon Masłowski przedstawił zastosowanie podstawowego sprzętu gaśniczego, demonstrując go w sposób praktyczny. Wiele czasu poświęcono też informacjom o czadzie i niebezpieczeństwu związanemu z jego gromadzenie w okresie grzewczym.

Przekazana uczniom w sposób czytelny i uzupełniona praktycznymi umiejętnościami wiedza, z pewnością przyczyniła się do wzrostu świadomości w zakresie ochrony przeciwpożarowej.


Za sprawą realizacji projektu „Czujemy się bezpiecznie w szkole w Jasionówce” uczniowie naszej szkoły nabyli wiedzę i umiejętności z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Wzrosły również kompetencje pracowników szkoły i rodziców dotyczące bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni przez młodzież i dzieci. Dzięki bezpośredniemu zaangażowaniu młodzieży w realizację projektu, stali się oni nie tylko odbiorcami, ale również realizatorami działań. Przyczyniło się to do budowania pozytywnego klimatu szkoły, opartego na wzajemnych prawidłowych relacjach, opartych na szacunku i zaufaniu.


Pamiętając o tym, że bezpieczeństwo jest pojęciem kompleksowym, w celu osiągnięcia założonego celu, jakim jest znajomość przez uczniów zasad bezpiecznego funkcjonowania w swoim środowisku, świadomość występujących w nim zagrożeń oraz umiejętność przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom, podjęliśmy działania w wielu obszarach, jednocześnie dostosowując je do potrzeb naszego środowiska szkolnego i lokalnego.

 
Autor: Koordynator projektu: Ewa Cieciorko :: Dodano: 2017-02-18 20:06:44