Oglądaszinformacje z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasionówce

Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

31 lipca br. od godziny 12.30 do 15.00 w sekretariacie szkoły absolwenci Szkoły Podstawowej w Jasionówce będą mogli odebrać zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Zgodnie z wytycznymi, zaświadczenia zostaną odebrane przez dyrektora w SP nr 1 w Mońkach w godzinach przedpołudniowych.
Proszę o przybycie do sekretariatu w maseczce i dezynfekcję rąk po wejściu do szkoły.

Absolwenci będą mogli również sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU (https://wyniki.edu.pl). Wyniki będą dostępne 31 lipca br. od godz. 10:00. Logowanie do systemu odbywać się będzie za pomocą loginu i hasła, które uczniowie klasy VIII otrzymali od dyrektora szkoły.

Prezentacja wyników odbędzie się 31 lipca br. (piątek) o godz. 11:30 podczas briefingu z udziałem członków kierownictwa MEN i dyrektora CKE. Briefing będzie transmitowany za pośrednictwem profilu MEN na Facebooku: https://www.facebook.com/ ministerstwo.edukacji/.
Najważniejsze terminy związane z postępowaniem rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych.

1. Do 4 sierpnia br. do godz. 15:00 należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, w sposób określony dla szkoły, do której dany absolwent kandyduje. W 2020 r. możliwe jest:
a) przedłożenie w szkole oryginału albo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii  zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
ALBO
b) przesłanie do szkoły za pomocą środków komunikacji elektronicznej skanu/zdjęcia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

2. 12 sierpnia br. ogłoszone zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do każdej szkoły ponadpodstawowej.

3. Od 13 sierpnia do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w  uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (do 4 sierpnia). W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zdający przedkłada również zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

Szczegóły dotyczące harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 są dostępne na:
• stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (https://www.gov.pl/web/ edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021)

• stronach internetowych kuratoriów oświaty

• stronach internetowych poszczególnych szkół ponadpodstawowych.

 
Autor: Dariusz Prymas :: Dodano: 2020-07-29 12:25:40