Oglądaszinformacje z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasionówce

Komunikat dotyczący osiągnięć uczniów i wpisywania ich na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020

Potwierdzeniem osiągnięć uczniów jest wpis na świadectwie ukończenia szkoły
dokonany zgodnie z pkt. 21 załącznika 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2019 r. poz.1700 ze zm.), który mówi:

Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się:

1) uzyskane wysokie miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowane co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół;
2) osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

Świadectwo ukończenia szkoły jest podsumowaniem osiągnięć edukacyjnych uczniów całego etapu edukacyjnego (czyli klas 4-8). W związku z tym uzasadnione jest odnotowanie na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej osiągnięć ucznia z poprzednich lat szkolnych, w szczególności uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych umieszczonych w wykazach Podlaskiego Kuratora Oświaty.

Wpisywanie osiągnięć uczniów na świadectwie ma wymiar praktyczny i jest podstawą przyznania punktów przy rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Szczegółowy wykaz Podlaskiego Kuratora Oświaty dotyczący konkursów i zawodów, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, w województwie podlaskim zamieszczony jest na stronie:
kuratorium.bialystok.pl/informacja

Jest to zarządzenie Nr 20/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2020.

W praktyce na świadectwie ukończenia szkoły jako szczególne osiągnięcie można wykazać sukcesy w konkursach i zawodach co najmniej na szczeblu powiatowym (ale nie wyróżnienia na szczeblu powiatowym), a szczególnie te, które znajdują się w wykazie Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok 2020/2021 oraz działalność w wolontariacie szkolnym.

 
Autor: Dariusz Prymas :: Dodano: 2020-06-18 19:49:24