Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Jasionówce

Zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn. :

,, Na zakup i dostawę mrożonek na rok szkolny 2018/2019”1.Termin składania ofert: 14.08.2018 r

2.Miejsce składania ofert : Zespół Szkolno- Przedszkolny w Jasionówce ul. Knyszyńska 21 B, 19 – 122 Jasionówka

3.Forma składania ofert: osobiście faxem 857160002, e – mail sekretariat@jasionowka.edu.pl

4.Termin realizacji zamówienia : 01.09.2018 r - 31.08.2019 r.

5.Warunki udziału w postępowaniu : zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ( nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem składania oferty), zaświadczenie o nadaniu numeru NIP.

6.Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: najniższa cena

7.Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są: 85 7160109Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 z dnia 30.0602014 r., z zastrzeżeniem art.. 701 ust. 3 oraz art. 703 ust. 2 Kodeksu Cywilnego.Dyrektor

Sylwia Białowicz


Dokumenty do pobrania:

Formularz cenowy