Jasionówka 25.10.2017r.Zapytanie ofertowe nr 2/2017 na wynajem pomieszczenia na prowadzenie sklepiku szkolnego

I. ZAMAWIAJĄCY

Zespół Szkolno- Przedszkolny

w Jasionówce

19-122 Jasionówka, ul. Knyszyńska 21B

NIP 546-12-08-020


II. OPIS PRZEDMIOTU NAJMU

1) Pomieszczenie na działalność handlowo- usługową z przeznaczeniem na sklepik szkolny świadczący usługi dla uczniów i pracowników szkoły w zakresie sprzedaży artykułów spożywczych

2) Szkoła dysponuje na powyższą działalność pomieszczeniem o powierzchni 11m2

3) Okres trwania najmu od 13.11.2017r. do 30.06.2017r


III. OPŁATY

Opłata za dzierżawę lokalu ( kwota podana przez oferenta ) - cena wywoławcza 500,00 zł zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Jasionówka Nr 18/17 z dnia 3 października 2017r w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.


IV. WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTA

1) Oferent musi być podmiotem gospodarczym

2) Oferta powinna zawierać:

- imię i nazwisko lub nazwę oferenta, adres, numer telefonu / faxu

- wysokość proponowanego czynszu miesięcznego

- oświadczenie o nie zaleganiu w odprowadzaniu składek ZUS i podatków z Urzędu Skarbowego

- zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności gospodarczej

- oświadczenie o akceptacji wymaganych warunków najmu


V. WARUNKI NAJMU

- Codzienne otwieranie sklepiku z wyłączeniem dni wolnych od nauki - Utrzymanie czystości i porządku na terenie sklepiku - wyposażenie na własny koszt wynajętego pomieszczenia w meble i urządzenia potrzebne do prowadzenia działalności - Przestrzeganie przepisów bhp, ppoż, sanepidu - Oferowany asortyment nie może zagrażać zdrowiu i życiu uczniów, - Oferta sklepiku powinna obejmować tzw. zdrową żywność, m.in. soki naturalne, wodę mineralną, batony i ciastka zbożowe, czekoladę pełnowartościową, owoce sezonowe i suszone, drożdżówki, kanapki wykonane ze świeżych produktów itp. W asortymencie sklepiku mogą się również znaleźć artykuły szkolne


VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, podpisana przez osobę/ osoby uprawnione do występowania w imieniu oferenta. Wszystkie strony oferty powinny być spięte, każda ze stron powinna posiadać kolejny numer. Poprawki lub zmiany w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej.

2) Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w sekretariacie szkoły w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs ofert na prowadzenie sklepiku szkolnego”.

Koperta powinna być ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem oferenta.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się propozycję wysokości czynszu brutto za okresy miesięczne – najkorzystniejsza cena

VIII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w sekretariacie szkoły w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs ofert na prowadzenie sklepiku szkolnego” do dnia 06.11.2017 r. do godz. 12.00 Oferty złożone po wyżej podanym terminie będą zwrócone oferentowi bez rozpatrzenia i bez otwierania. Potwierdzeniem złożenia oferty będzie oznakowanie jej podczas składania, polegające na odnotowaniu na kopercie terminu jej złożenia.

Szczegółowe informacje udzielane są zainteresowanym w godzinach pracy szkoły od 8.00 do 15.00 –tel. 857160002.

Wizji lokalnej dokona oferent indywidualnie, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Dyrektorem szkoły.

IX. MIEJSCE TERMIN I TRYB OTWARCIA OFERT

1) Wyboru oferenta dokona komisja konkursowa.

2) Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 06.11. 2017r. o godz. 12.30

3) Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu każdej koperty zostanie podana do wiadomości zebranych nazwa oferenta wraz z proponowaną ceną za wynajem.

4) Formalną przyczyną nieważności oferty będzie wystąpienie choćby jednego z poniższych uchybień:

- nie została zachowana prawidłowa forma oferty,

- oferta została złożona przez oferenta, który nie spełnia warunków wymaganych od oferentów,

- brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów,

- oferta została złożona po terminie składania ofert,

X. TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW KONKURSU I ZAWARCIA UMOWY

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po jego zakończeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły, wskazując firmę (nazwę i jej siedzibę) której ofertę wybrano oraz cenę.


ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1- FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Dyrektor

Sylwia Białowicz


Pliki do pobrania:


1. FORMULARZ OFERTOWY plik pdf
2. OŚWIADCZENIE plik pdf