Jasionówka 03.10.2017r.

Zapytanie ofertowe nr 1/2017


I. ZAMAWIAJĄCY
Zespół Szkolno- Przedszkolny
w Jasionówce
19-122 Jasionówka, ul. Knyszyńska 21B
NIP 546-12-08-020
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zapytanie ofertowe prowadzone jest w formie rozeznania cenowego dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro, dla którego zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm) nie stosuje się cytowanej wyżej ustawy. Zamówienie realizowane jest w procedurze wewnętrznej, wynikającej z Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro, który funkcjonuje w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jasionówce


1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych) w 2017r. w szacunkowej ilości 20000 litrów

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  1) Olej opałowy musi spełniać wymagania określone Polską Normą PN-C-96024: 2011 i posiadać następujące minimalne parametry: gęstość: w 15°C - max 0,860 kg/l (toż samo w 20°C - max 0,835 kg/l) wartość opałowa nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg zawartość siarki max.0,1% zawartość zanieczyszczeń stałych nie większa niż 24 mg/kg zawartość wody max. 200mg/kg

  2) Dostawa oleju odbywać się będzie w miesiącach: październik- grudzień w 2017r.

  3) Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia wielkości dostaw w stosunku do zapotrzebowania w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb.

  4) Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania w okresie realizacji umowy pełnej ilości zapotrzebowania.

  5) Sposób realizacji dostaw

      - Dostawa oleju odbywać się będzie transportem Wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

      - Zamówienia będą składane Wykonawcy telefonicznie, faxem lub drogą elektroniczną.

  6) Zmiana ceny oleju możliwa jest jedynie wskutek niezależnych od Wykonawcy jej zmian na krajowym rynku paliw i tylko w stopniu odpowiadającym tym zmianom, tzn.: podniesienia podatku akcyzowego lub innego obciążenia podatkowego dotyczącego paliw i wyrobów petrochemicznych obligatoryjnie ustalonego przez rząd RP, wzrostu cen paliw u krajowych producentów paliw płynnych.

  7) Wykonawca jest obowiązany do stosowania ceny brutto za 1 litr paliwa obowiązującej w dniu tankowania.


III.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2017r.


IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania, w przypadku złożenia oferty bez użycia załączonego formularza oferta ta musi zawierać wszelkie informacje wynikające z zawartości formularza oferty.
Oferta powinna być:
  – opatrzona pieczątką firmową lub innym oznaczeniem oferenta,
  – posiadać datę sporządzenia,
  – zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres strony internetowej w której oferent zaopatruje się w paliwo
  – podpisana czytelnie przez oferenta
  – zawierać kserokopią odpisu z KRS lub informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.


V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT


1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Zespół Szkolno- Przedszkolny w Jasionówce, ul. Knyszyńska 21 B, 19-122 Jasionówka do dnia 10.10.2017r. do godz. 12:00 pok.136 (sekretariat)

2. Otwarcie ofert zostanie dokonane w siedzibie Zamawiającego w dniu 10.10.2017r o godz. 12:10, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej szkoły: www.jasionowka.edu.pl

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.jasionowka.edu.pl oraz na tablicy ogłoszeń.


VI. OCENA OFERT


1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną i którego oferta będzie spełniała warunki wymagane przez Zamawiającego.

2. W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.


VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Cena brutto 1 litra oleju obowiązująca w dniu 03.10.2017r. łącznie z dostawą do kotłowni w budynku szkoły -100%.

1. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

2. Wykonawca gwarantuje stałość ceny przez okres obowiązywania umowy.

3. W przypadku, gdy w czasie trwania umowy, nastąpią zmiany poziomu cen oleju opałowego na rynku polskim, niezależnie od Wykonawcy, strony dokonają indeksacji ceny.

4. Ceny sprzedaży za l litr oleju opałowego stosowane po indeksacji ustala się na podstawie różnicy kwotowej ustalonej pomiędzy ceną oferowaną dla Zamawiającego, a ceną ze strony internetowej w dniu przetargu oraz w dniu zmiany ceny.


VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Cecylia Roszko pod numerem telefonu 85 7160 002, e-mail: sekretariat@jasionowka.edu.pl


IX. Informacja o dodatkowych uprawnieniach Zamawiającego


1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty najkorzystniejszej .

3. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Jasionówce z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia ofert na to zapytanie.


X. ZAŁĄCZNIKI

1. Wzór formularza ofertowego pdf
2. Wzór Umowy pdf
3. Oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa pdf
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu pdf

Dyrektor

Sylwia BiałowiczPowyższa treść w wersji pdf